Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων και Όροι χρήσης

1. Χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών

1.1 Η εταιρεία ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΓ. - ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. (εφεξής η «ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ») παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») συγκεκριμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού κατάστηματος πωλήσεων προϊόντων γραφικής ύλης- βιβλίων – χαρτικών – αναλωσίμων εκτυπωτών και Η/Υ – πώλησης Η/Υ – παιχνιδιών και δώρων, μέσω του Διαδικτύου (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οποιαδήποτε παροχή και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.2 Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ ακολουθεί ειδική διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο Xρήστης εν γνώσει του και ιδία βούληση καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και εν γνώσει του και ιδία βούληση γνωστοποιεί στη ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») και θέτει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. H ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

2. Επεξεργασία και Νομοθετικό πλαίσιο

2.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής για λόγους συντομίας οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται συλλογικά ως η «επεξεργασία»).

2.2 Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη που καταχωρούνται μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιούνται στη ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ, η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων  2016/679 & Ν. 4624/2019 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.3 Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων  2016/679 & Ν. 4624/2019 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

3. Συγκατάθεση Χρήστη

3.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της Ιστοσελίδας ή τη χρήση των Υπηρεσιών, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους.

3.2 Από την οιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του.

3.3 Δια της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες θα προβεί η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της προς το Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επεξεργασίας στην οποία θα προβεί η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη:

3.4.1 Να αντιπροσωπεύει τον Χρήστη, και να μεσολαβεί στις σχετικές διαδικασίες με τις συνεργαζόμενες της Τράπεζες, με σκοπό την πληρωμή από τον χρήστη των υπηρεσιών της ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ.

4. Σκοπός επεξεργασίας

4.1 Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των Yπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης, όπως περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

4.2 Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στη ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτήν, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων

5.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων  2016/679 & Ν. 4624/2019 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.2 Συγκεκριμένα, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλει τα οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων  2016/679 & Ν. 4624/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναφορικά με τις αντιρρήσεις, δύναται ειδικότερα να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

5.3 Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ κατά τα οριζόμενα στον όρο 8 της παρούσας σύμβασης καθώς και η έγγραφη ενημέρωση της ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ περί των αξιώσεων του Χρήστη.

6. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο δε Χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

8.1 Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ τηλεφωνικώς 2104412059, ή μέσω e-mail στο info@XRYSOFTERO.gr.

Πολιτική απορρήτου

Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται Τα προσωπικά στοιχεία, επομένως, διαχειρίζονται και διαφυλάσσονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’αριθμόν 2016/679 & Ν. 4624/2019 για την Προστασία των Δεδομένων. (“εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο”).

Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους ή η χρήση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εν λόγω εξοπλισμού.

Η παρούσα πολιτική αναλύει το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε, σε ποιους ενδέχεται να τα αποκαλύψουμε (όπως για παράδειγμα σε πελάτες), πού ενδέχεται να διαβιβασθούν ή σε ποιους είναι προσβάσιμα (όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ/CRM) και ποια είναι τα δικαιώματά σας. 

Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο “υποκείμενα δεδομένων” περιλαμβάνονται όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα”). Ο όρος “άτομα” ενδέχεται να αναφέρεται σε υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσωρινό εργαζόμενο, εταιρικό εργαζόμενο, υποψήφιο, αυτοαπασχολούμενο άτομο, πελάτη, προμηθευτή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

 

Σχετικά με τη ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ

 
Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ εδρεύει στο Πέραμα, στη διεύθυνση Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 129  εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως “ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ” και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία αναφέρονται στην παρούσα πολιτική  ως “πληροφορίες”) για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό τα προσωπικά δεδομένα (“υπεύθυνος επεξεργασίας”) υπό την έννοια του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Γιατί χρειάζεστε τις πληροφορίες μου;


Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας του Χρήστη. Τα ανωτέρω γίνονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση όπου:

H χορήγηση των προσωπικών δεδομένων συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωση
Tο υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παραχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα

Δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή σας.

 

 

Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες μου;

Τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ μπορούν να ανακοινωθούν, για παράδειγμα, σε έναν πελάτη για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο εσείς το επιθυμείτε από τη στιγμή που λάβαμε τα στοιχεία της παραγγελίας, ή από την πιο πρόσφατη επικοινωνία μαζί σας). Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε εφόσον είναι επιτρεπτό.

Θα γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες μου σε τρίτα μέρη;

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνη, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

  • Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
  • Την επανεξέταση των πληροφοριών σας που κατέχουμε,
  • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών  
  • Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
  • Τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασία

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νόμιμων υποχρεώσεων) ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημα σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο / καταγγελία  στο ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ.

 

Μπορώ στην πορεία να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου;

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ και θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έχω το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων;

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων της ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ και/ή τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για άμεσους σκοπούς προώθησης, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. 

Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Εάν υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλετε να μάθετε…

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ τηλεφωνικώς στο 2104412059, ή μέσω e-mail στο info@XRYSOFTERO.gr.